Học viên new talent

Trang chủ | Hoạt động ngoại khóa

Không khí 20/11 tại New Talent Language School - 2

Cập nhật: 26/3/2015

Cám ơn các em đã dành những tình cảm tốt đẹp cho các Thầy Cô và nhân viên của New Talent nhân ngày Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2014

Chúng tôi sẽ nhớ mãi những kỹ niệm này! 

Không khí 20/11 tại New Talent Language School - 2

Không khí 20/11 tại New Talent Language School - 2

Không khí 20/11 tại New Talent Language School - 2

Không khí 20/11 tại New Talent Language School - 2

Không khí 20/11 tại New Talent Language School - 2

Không khí 20/11 tại New Talent Language School - 2

Không khí 20/11 tại New Talent Language School - 2

Không khí 20/11 tại New Talent Language School - 2

Không khí 20/11 tại New Talent Language School - 2

Không khí 20/11 tại New Talent Language School - 2

Không khí 20/11 tại New Talent Language School - 2

Không khí 20/11 tại New Talent Language School - 2

Không khí 20/11 tại New Talent Language School - 2

Không khí 20/11 tại New Talent Language School - 2

Không khí 20/11 tại New Talent Language School - 2

Không khí 20/11 tại New Talent Language School - 2

Không khí 20/11 tại New Talent Language School - 2

Không khí 20/11 tại New Talent Language School - 2

Không khí 20/11 tại New Talent Language School - 2

Không khí 20/11 tại New Talent Language School - 2

Không khí 20/11 tại New Talent Language School - 2

Không khí 20/11 tại New Talent Language School - 2

Không khí 20/11 tại New Talent Language School - 2

Không khí 20/11 tại New Talent Language School - 2

Không khí 20/11 tại New Talent Language School - 2

Không khí 20/11 tại New Talent Language School - 2

^ Back to Top